Αξιολόγηση Χρηματοδοτικών Ευκαιριών

Η ΣΤΑΔΙΟΝ έχει σημαντική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου που αποβλέπουν στην αξιοποίηση της Εθνικής και Κοινοτικής πολιτικής για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η προετοιμασία της αίτησης για χρηματοδότηση, η υποστήριξη στην χρηματοοικονομική διαχείριση του έργου και στη διαμόρφωση των απαιτούμενων εκθέσεων φυσικής και οικονομικής προόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες Συμβούλου σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, σε Ιδιωτικές Εταιρείες, καθώς και σε Κοινοπραξίες Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από μία σειρά Κοινοτικών Προγραμμάτων.