Τεχνική Βοήθεια για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει η ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας. Οι υπηρεσίες αυτές αποβλέπουν στην υποστήριξη των Περιφερειακών, Εθνικών και Κοινοτικών Αρχών και περιλαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία ενεργειών, όπως είναι η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συσκέψεων εργασίας, η διαμόρφωση και διακίνηση πληροφοριακού υλικού, η σύνταξη υποστηρικτικών κειμένων, κλπ.